El pacte signat entre l’Associació i el Districte de Sants-Montjuïc de l’Ajuntament de Barcelona atorga la direcció i gestió del Centre Cívic a una Junta Gestora composta per diversos membres de l’Associació: president/a, vicepresident/a, secretari/a, tresorer/a i un vocal designat per acord de l’Assemblea.

Dins l’organigrama de l’Associació el Vicepresident és la que té al seu càrrec coordinar totes les activitats i tallers que es desenvolupen al Centre Cívic Font de la Guatlla. Les tasques de la persona encarregada de la coordinació són, entre d’altres:

  • Distribuir els recursos econòmics destinats pel pressupost del Centre Cívic entre les seves activitats i els actes culturals i lúdics a desenvolupar durant l’any.
  • Donar a conèixer a la Junta la informació relativa a les activitats i tallers.

A més, l’estructura organitzativa del Centre Cívic compta amb una tècnica de gestió, una coordinadora de projectes i una informadora per poder desenvolupar amb èxit el projecte.