L’Associació fou inscrita al Registre d’Associacions de Barcelona, Secció 1ª, núm. 6987, amb data 5 de juliol de 1984. L’entrada en vigor de la Llei d’Associacions de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya, va obligar a adaptar-hi els Estatuts. El 14 de març de 1999 una Assemblea Extraordinària va aprovar els nous Estatuts, que van quedar registrats el 29 de març de 1999. Els estatuts han estat adaptats a allò que disposa la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Llibre Tercer, Títol II, de les Associacions, del Codi Civil de Catalunya (DOGC 5123, de 2 de maig de 2008), segons que va aprovar l’Assemblea General Extraordinària de 26 de març de 2010.

En annex presentem el text dels Estatuts de 2010, actualment vigents. També podeu consultar le text dels Estatuts de 1999.