Assemblea general

Tal com es recull a l’article 9 dels estatuts de l’entitat, l’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació i en funció de totes les seves competències queda determinat el grau i el seu poder de governabilitat. Es reuneix un cop l’any i es rendeixen comptes de totes les activitats i del finançament.

Actes de les assemblees

D’acord amb els Estatuts, un cop a l’any es reuneix en sessió ordinària l’Assemblea General; entre els punts que s’hi tracten hi ha la memòria corresponent. A continuació presentem l’acta de la darrera reunió realitzada el 22 de setembre a les 20h. I l’acta de l’assemblea anterior.

Assemblea 22/09/2021

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’Acte de l’Assemblea anterior
  2. Lectura de la Memòria d’Activitats del darrer exercici
  3. Lectura de l’estat de comptes i del pressupost, per a la seva aprovació
  4. Mocions a la Junta Directiva. Signades, com a mínim, pel 5% dels socis o sòcies numeraris
  5. Ratificació dels canvis dels càrrecs de la junta Directiva actual (d’acord amb els nous Estatuts de l’Entitat)
  6. Torn obert de paraules