Assemblea general

Tal com es recull a l’article 9 dels estatuts de l’entitat, l’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació i en funció de totes les seves competències queda determinat el grau i el seu poder de governabilitat. Es reuneix un cop l’any i es rendeixen comptes de totes les activitats i del finançament.

Actes de les assemblees

D’acord amb els Estatuts, un cop a l’any es reuneix en sessió ordinària l’Assemblea General; entre els punts que s’hi tracten hi ha la memòria corresponent. A continuació presentem l’acta de la darrera reunió realitzada el 5 d’octubre (convocada inicialment pel 9 d’abril).